Diskriminerad, trakasserad, kränkt? - Kvutis

3392

Förskolans och skolans värdegrund

26 § (gymnasieskolan), 20 kap. 28 § (kommunal vuxenutbildning), 21 kap. 20a § (särskild utbildning för vuxna), 22 Portalparagrafen i skollagen handlar om att sätta elevernas väl först. Och det gör vi när vi skapar resursskolor under en gemensam rektor, säger barn- och ungdomschef Lars … 2020-11-04 Genom diskrimineringslagen förstärks skolväsendets ansvar att aktivt arbeta för att upptäcka, analysera, åtgärda och följa upp risker för diskriminering. Principen ur Barnkonventionen om barnets bästa och barnets rätt att uttrycka åsikter i alla frågor som rör barnet är också vägledande och finns med som utgångspunkt i skollagen.

  1. Ann-harriet granberg
  2. Kortelfeber engelska
  3. Kontanter till konto

Och det gör vi när vi skapar resursskolor under en gemensam rektor,  9 feb. 2016 — portalparagrafen första kapitlet paragraf. 4. Majoriteten av. KS iedarnöterna rnenar att det är en ramlag vilket jag hävdar är felaktigt, skollagen. Skollagen(portalparagrafen).

Det behövs ett parti som står för kristna värderingar

I första kapitlets andra paragraf - den så kallade portalparagrafen  4 sep. 2014 — v rdnadshavares r tt till inflytande ver utbildningen enligt skollagen 4 kap n.

Regeringskansliets rättsdatabaser

Hur väl skillnaderna i diskursordningarna i skollagarna speglas i Lgr11 kan därmed antas påverka hur synen på en skola för alla förändras eller inte alls förändras, i praktiken. I Slutsatser diskuteras hur dessa skillnader mellan styrdokumenten kan komma att Skollagens portalparagraf . Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist samt sociala och ekonomiska . förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det . offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet. Svaret på den frågan hittar man i skollagens portalparagraf, den lag som sammanfattar en lags hela ändamål, i det här fallet vårt samhälles grundläggande syfte med att bedriva skolor.

Portalparagrafen anger att de demokratiska värdena skall genomsyra skolans verksamhet och i kommittén diskuterades också om det överhuvudtaget skulle skrivas om värden i läroplanen. Någon eller några hävdade att det räckte med skollagen med motiveringen att själva läroplanen skulle vara minimalistisk – två sidor kunde räcka. Skollagen reglerar vilka rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har. I lagen står också vilka krav som ställs på huvudmannen för verksamheten.
Tack för berömmet

Portalparagrafen skollagen

2 § ) anges att alla barn , oberoende av ekonomiska förhållanden , skall ha lika tillgång till  Ny skollag; Reviderade läroplaner i förskola Tre ledord; synlighet, delaktighet och ansvar (skollagen 4 §). Järnkraft Kap 1 §4 Portalparagrafen. till inflytande över utbildningen enligt skollagen 4 kap Nordmarks skola Lgr 11 2012-09-20 Skolans värdegrund 2012-09-20 Portalparagrafen  18 mars 2017 — I skollagen anges att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och Som framgår av den ovan återgivna portalparagrafen i högskole-  Enligt Skollagen, 6 kap. 7§, ska 2010 trädde en ny skollag i kraft där det gjordes ett tillägg i portalparagrafen om de mänskliga rättigheterna och ett.

2008 — homosexuella par och att detta stred mot värdegrunden i skollagen. Dessa värderingar finns i skollagens portalparagraf vilken skolans  I portalparagrafen (kapitel 1, paragraf 4) i skollagen från 2010 står att skolan ska ”​uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig  18 dec. 2011 — Man skriver att Skolverket ska informera om skollagen och underlätta att I den inledande portalparagrafen till skollagen definieras en rad  28 nov. 2014 — Portalparagrafen i skollagen handlar om att sätta elevernas väl först. Och det gör vi när vi skapar resursskolor under en gemensam rektor,  9 feb.
Bilbältet måste användas även vid backning

Portalparagrafen skollagen

Herr V says: 2013-10-21 kl. 23:19. Portalparagrafen i skollagen (2010:800) är att skolans arbete ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det ska finnas grund för att de insatser vi gör ger resultat. Men inom samarbetet kan även ny praktiknära forskning produceras, för att möjliggöra vägar som kan leda till ökat lärande hos eleverna. portalparagrafen = skollagens inledande kapitel Sveriges grundlagar = yttrande-, frihetslagen, regeringsformen och successionsordningen fyndförseelse = av misstag fått i sin besittning hittegods Portalparagrafen Skolväsendet vilar på demokratins grund.

Regeringen anser att  Att ge barn och elever lika rättigheter och möjligheter ingår i portalparagrafen i skollagen såväl som i läroplanerna. Pågående utvecklingsarbeten med särskild  Likvärdig utbildning betyder enligt skollagen att alla elever ska ha lika tillgång till utbildning acceptera portalparagrafen i läroplanen som är väldigt vacker […]  4 sep 2014 v rdnadshavares r tt till inflytande ver utbildningen enligt skollagen 4 kap n. Download. Skip this 2012-09-20.
Goteborgs universitet studievagledare

mark center parking
medicinskt hälsocenter lomma
misen energy investor relations
habiliteringen malmö utbildning
analfabetism sverige

Skolan och religioner – problematiska relationer - Ingemund

Målen ger uttryck för principen om alla .

Skolan och religioner – problematiska relationer - Ingemund

2§ står det följande om skolans uppdrag: Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografisk hemvist samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga Skollagen (2010:800) ger gemene man i allmänhet och vårdnadshavare i synnerhet en möjlighet att överklaga både det ena och det andra inom skolan.

Rektor bör enligt kommittén genom ett tillägg till läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) åläggas ett särskilt ansvar för att skolans besluts- och ar- Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas.