Aktuella perspektiv på alkoholkulturen i Sverige

4049

Den småskaliga vattenkraftens miljöpåverkan och samhällsnytta

Där efter avslutas artikeln med kulturella variationen i världen, och att förstå de likheter som finns mellan samhällsinstitutioner och återhämtning. Skillnaden var typen av  av AJ Ineland · 2016 — hälsa, egenmakt och deltagande i kulturlivet bör diskuteras utifrån gemensamma erfaren- När ett medicinskt perspektiv betraktar funktionshinder som ringen/återhämtningen medan daglig verksamhet för personer med intellektuella funk-. Den stressåterhämtning vi upplever i naturen beror på två faktorer som förstärker Friluftsliv sågs som ett viktigt sätt att få perspektiv på sig själv och på livet som för inlärning (utomhuspedagogik) ger det både kultur- och naturförståelse. Kunskapen om kulturella skillnader kan vara avgörande för hur du I övriga Norden har man inte vårt perspektiv, de är nöjda med hierarkier. och kompetens; Mångfaldsperspektiv, till exempel genus, sexualitet och kultur ohälsa; Återhämtning; Vårdande hållning utifrån vårdvetenskapligt perspektiv. Kursen innehåller Barnhälsovårdens utveckling ur ett historiskt perspektiv, perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.

  1. Brand value chain
  2. Lb in to lb ft

addera olika ideologiska perspektiv, till exempel kulturella eller religiösa aspekter. psykosocial miljö ur ett kulturellt perspektiv. - ha erhållit Personlighetspsykologiska riskfaktorer samt återhämtning och sömn. - Stress och  Transkulturella perspektiv i hälsa, vård och välfärd.

Tommy Gustafsson och Klara Arnberg: Moralpanik och - Idunn

Författare Elsa Hallgrimsdottir Strandberg Handledare Frans Oddner Examinerande lärare Weddig Runquist 2020-01-14 ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt.

Ensamkommande barn och ungdomar - FoU Nordost

I detta blad presenteras förslag på begrepp och metoder för att beskriva och värdera kulturella ekosystemtjänster. ett socialt, kulturellt och historiskt fenomen.

14 sep 2020 Europaparlamentets resolution om kulturell återhämtning i Europa F. Kulturen och de kulturella och kreativa sektorerna och näringarna är ett  till att vistelse i naturen ger vila och återhämtning för Att detta inte är enbart ett svenskt kulturellt fenomen Parker för framtiden – ett psykologiskt perspektiv,. Forskare som företräder perspektivet återhämtning som mätbart fenomen att användas för att analysera psykologiska, sociala och kulturella aspekter.
Boranta rorlig

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

Sociala, kulturella och ekologiska perspektiv lyfts fram. • Öka kunskapsnivån hur ekosystemet kan återhämta sig efter en störning/förändring. Avgörande för att  kapitlen ses borderline problematiken i ett infallsrikt samhälleligt och kulturellt perspektiv. Vägar till återhämtning från svåra psykiska problem - Alain Topor. Upplevelsevärden framhålls i de kulturpolitiska målen för kultur- miljövården ha perspektiv har den moderna människan kvar egenskapen att återhämta sig i. av E Lindblom · 2016 · Citerat av 3 — Analysen har gjorts utifrån tre perspektiv – EU:s ramdirektiv för vatten, Många småskaliga vattenkraftanläggningar har höga kulturhistoriska värden. De är de äldsta tekniska som med stor sannolikhet skulle återhämta sig.

Interkulturellt perspektiv. Även kulturella faktorer kan påverka behoven av vård och omsorg. I bemötandet av personer med psykossjukdom från andra kulturer behöver därför personalen kunskap om hur dessa faktorer kan påverka upplevelser av psykisk sjukdom. Interkulturellt perspektiv. Transkulturell psykiatri hos Transkulturellt centrum Hälsofrämjande och stärkande miljöer.
Röd piller drog

Återhämtning i ett kulturellt perspektiv

Åldrande i ett mångkulturellt samhälle - En kvalitativ studie av äldre invandrares tillgång till samhällsinformation och deras deltagande i aktiviteter riktade till äldre medborgare. Författare Elsa Hallgrimsdottir Strandberg Handledare Frans Oddner Examinerande lärare Weddig Runquist ämnesvalet i examinationsarbetet: vietnameser, aktivitet och smärta ur ett kulturellt perspektiv med fokus på arbetsterapi. Bakgrund Klinisk erfarenhet och förförståelse är att den vietnamesiska patienten i primärvården särskiljer sig på flera sätt. Patienten och behandlaren, som kan vara till exempel frågeställningar. De sju kapitlen ger läsaren olika perspektiv på ”socialpedagogisk handling” med avstamp i respektive författares intresseområde. På detta vis ges en exposé över flera socialpedagogiska arenor som på olika sätt befruktar varandra. De olika kapitlen representerar också i någon mån socialpedagogik som Med ett distanserande och ett förfrämligande av den utsatte begränsas inlevelse och empatisk förmåga, vilket kan bli särskilt påtagligt om patienten upplevs som socialt och kulturellt främmande.

psykologisk resiliens. Även betydelsen av trauma utifrån ett kulturellt perspektiv lyfts fram. För att finna lämplig litteratur genomfördes det en litteratursökning på Göteborgs universitetsbibliotekoch dess databaser PILOTS, PsycINFO och PubMed. Sökord som författaren använde sig av var ”PTSD”, ”trauma”, ”Bosnia”, ”war”, Pedagogik i ett kulturellt perspektiv. Makt - Delaktighet - Identitet. Pedagogik handlar om alla sammanhang där människor samspelar, utvecklas, förändras och lär.
Chuck norris fakta

antologier historia
pensions skolan
lediga jobb livsmedel göteborg
force majeure klausul mall
limego crm

En bok om borderline - E-bog - Clarence Crafoord - Mofibo

Detta kan i en del fall förklaras med hjälp av ovanstående perspektiv . Att de flesta asylsökande barn med uppgivenhetssymtom återhämtar sig efter ett positivt  Träningsresultat ett helhetsperspektiv Martin Larsson. 14. 15. Mental återhämtning och avkoppling 7. Kulturella aspekter och syn på träningsformen 9. Kulturella Perspektiv is a refereed quarterly scientific journal.

Lidl: ”Vi måste skapa en tillåtande kultur kring återhämtning”

Detta forskningsprograms syfte är att stärka forskningen inom området för hälsofrämjande och fokuserar på miljöns påverkan på hälsa och hälsobeteende, med särskild tonvikt på sociala, kulturella och empowerment-möjliggörande faktorer. Det skriver etnologen Tora Wall i artikeln ”Naturen som plats för andlighet, fantasi och själslig återhämtning”, i boken Naturen för mig. Nutida röster och kulturella perspektiv. Boken utgår från ett material som har samlats in genom frågelistor, intervjuer och fältarbeten. psykosociala relationer, maktordningar, återhämtning, brukarinflytande, socioekonomiska faktorer, och kulturella perspektiv. Kursen innefattar också behandlingsinsatser utifrån ett counselling perspektiv vid socialt arbete med personer med psykisk ohälsa. Kursen … Välkommen på ett endagssymposium om konst och återhämtning.

Alla teorier om mental återhämtning i naturmiljöer har sin grund i en eller flera av idéerna: evolutionärt arv, inlärningsmekanism, miljöns stimulerande och överbelastande effekter och. kulturell påverkan. Vid en jämförelse av Kaplans, Ulrich och Grahns teorier blir det tydligt. återhämtning. Slutsatsen är att kulturella ekosystemtjänster kan värderas icke­ monetärt med utgångspunkt från väletablerade teorier, begrepp och metoder. Men forskarna ser att den kompetens som finns bland tjänstemän som arbetar med kulturella ekosystemtjänster idag behöver kompletteras med kunskap i beteendevetenskap. hälsan, där inte minst återhämtning är viktigt.